Copyright

De website is gefinancierd door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en inhoudelijk tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Herinneringscentrum en de verschillende werkgroepen/stichtingen joodse werkkampen.

De website is ontwikkeld door Ultraware Consultancy & Development uit Assen, de vormgeving is een ontwerp van Maria Heikens te Groningen. 

Coördinatie:

Guido Abuys

Inhoud/onderzoek:

Guido Abuys,
Jan Fikken,
Niek van der Oord
Susanne Raidl

Eindredactie:

José Martin,
Guido Abuys

De op de website gebruikte foto’s, tekeningen en documenten komen voor het grootste gedeelte uit het archief van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het overige materiaal is ter beschikking gesteld door:

Fikken, J.
Gritter, R.
Historische Kring Dalfsen
Historische Vereniging Wijhe
Lensen,R.
Joods Historisch Museum, Amsterdam
Rijk, F.B., van
Spanninga, J.
Stichting Joodse Werkkampen in Friesland en Drenthe
Stichting Joods Werkkamp Molengoot
Welle, J.
Werkgroep Joodse Werkkampen Baldehaar en Kloosterhaar
Werkgroep Rijkswerkkamp Twilhaar Westhoff, G.J.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of welke andere manier ook.

Er is naar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wenden.

© Joodse werkkampen/Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 2008